Om OVK-besiktningen har fått anmärkningar ska byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa påtalade fel och brister. Tiden för avhjälpande avgörs av byggnadsnämnden. Vid allvarliga fel och brister ska en förnyad kontroll (ombesiktning) av ventilationssystemet utföras efter det att felen och bristerna åtgärdats. Det nya protokollet sänds till byggnadsnämnden eller motsvarande.