Med en- och tvåbostadshus menas bostäder eller villor som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus på samma eller skilda fastigheter. (1 § ÖVR) Samtliga en- och tvåbostadshus är undantagna från den återkommande funktionskontrollen oavsett upplåtelseform och ventilationssystem med undantag från när de tas i bruk (prop 1998/99:621 s.39).

Dock har byggnadens ägare ansvar för att ventilationssystem sköts och underhålls så att systemet behåller sina tekniska egenskaper (2 § BVL). Därför kan det vara lämpligt att utföra funktionskontroll av ventilationen även i undantagna byggnader.