Vid återkommande OVK-besiktning ska följande kontrolleras:

• Funktion och egenskaper hos ventilationssystemet  överensstämmer med föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
• Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
• Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas lättillgängliga
• Ventilationssystemet ska i övrigt fungera på det sätt som är avsett
• Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat (5 § andra och tredje stycket OVK). Med gällande föreskrifter menas här såväl de föreskrifter som gällde när byggnaden
uppfördes och ventilationssystemet togs i bruk som de föreskrifter som gällde vid en senare installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet i en befintlig byggnad.

Genom att bilda sig en uppfattning om hur ventilationen funkar kan det vara värdefullt att ta in synpunkter från driftspersonalen, de boende och andra brukare av byggnaden. Sådana synpunkter kan beaktas vid val av både mätpunkter och kontrollmetoder.
I byggnader som berörs av OVK-kontroll omfattar denna även ventilationssystem som installeras för att minska radonhalter och fukt i utrymmen.

Kontroll av luftflöden väljs utifrån typ av ventilationssystem.