Funktionskontrollanten ska påtala brister och fel i ventilationen och anteckna dessa i protokollet.
Om ventilationssystemet inte stämmer överens med projekterings- eller relationshandlingarna bör OVK-kontrollanten uppmana byggnadsägaren att tillhandahålla korrekta handlingar.

Om verksamheten i byggnaden inte är anpassad till ventilationssystemets kapacitet bör funktionskontrollanten upplysa byggnadsägaren om detta. Vidare bör han notera detta i protokollet och hänvisa till de krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen. Motsvarande gäller om brister finns ur brandskyddspunkt eller om anläggningen är sådan att det är svårt att underhålla och sköta.