Ett exemplar av protokollet ska OVK-kontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han sända till byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd (6 § OVK och Jfr. prop. 1990/91:145 s 13).

Vid varje besiktning ska OVK-kontrollanten föra protokoll. Där ska resultatet av besiktningen redovisas och undertecknas av funktionskontrollanten.