De kommunala nämnder som har hand om kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet ska övervaka att byggnadsägaren fullgör sina skyldigheter när det gäller OVK-kontroll av ventilationssystem. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av bestämmelserna i 10 kap plan och bygglagen (1987:10) PBL, bl.a. förelägga ägaren att vidta åtgärder. Vid behov kan föreläggandet förenas med vite (§§ 14-16), 10kap PBL).