Vid varje besiktning ska OVK-kontrollanten föra protokoll. Där ska resultatet av besiktningen redovisas och undertecknas av funktionskontrollanten.

Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han sända till byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd (6 § OVK och Jfr. prop. 1990/91:145 s 13).