Åtgärdsförslag kan vara:
• att reducera luftflödet med beaktande av inomhusmiljö och klimatsäsong samt gällande bestämmelser,
• att sänka tryckuppsättningen i ventilationssystemet och olika åtgärder för att minska tryckfallet i ventilationssystemet kan vara motor- eller remdriftsbyte, varvtalsreglering med statisk frekvensomformare m.m.
• att optimera styr- och reglerutrustning för fläktinstallationer,
• att behovsstyra,
• att flödesförändringar i systemet utförs energieffektivt avseende fläktdriften, t.ex. varvtalsreglering,
• att injustera luftflöden utifrån genomförd kontroll och mätning samt eventuellt
ändrad verksamhet eller nyttjandegrad.

• att se över tilluftstemperatur och typ av temperaturreglering och föreslå tilluftstemperatursänkning, optimering eller byte av temperaturregleringen,
• att byta till effektivare fläktar eller motorer,
• att vid elbatterier i tilluftssystemet pröva möjlighet till byte till annan energikälla än el,
• att ändra systemlösningar så att ineffektiv ventilation undviks, t.ex. så kallad
kortslutning som kan medföra onödig vädring,
• att när möjligheter till värmeåtervinning finns, bygga om:

– mekaniskt från- och tilluftssystem (FT-system) till system med värmeväxlare (FTX-system),
– mekaniskt frånluftssystem (F-system) och självdragssystem (S-system) till Fsystem med värmepump för återvinning (FVP-system),